(۱۹) آداب مروه

ابن القیم / گفته است: پیامبر ص وقتی که به مروه می‌رسید، از آن بالا می‌رفت و رو به بیت‌الله می‌ایستاد و تکبیر می‌گفت و آنچه در صفا انجام می‌داد می‌کرد [۱۵۴].

[۱۵۴] زادالمعاد (۱/۲۲۱).