(۱۸) آداب سعی بین صفا و مروه

ابن القیم / گفته است: (سپس رسول الله به سوی مروه پائین رفته و راه می‌رفت، وقتیکه به وسط دره رسید، می‌دوید تا اینکه از دره بگذرد، و چنین راه می‌رفت تا به كوه صفا بالا رود. و تنها این صحیح است. و در آن روز قبل از دو میل سبز در اول و آخرش، ظاهراً دره وضعش تغییر نکرده است...). سپس اختلاف روایت را ذکر می‌کند که آیا پیامبر ص پیاده راه می‌رفت و یا سواره؛ و جمع بین روایات این است که او پیاده راه می‌رفت ولی هنگامیکه مردم او را احاطه می‌کردند، سوار می‌شد [۱۵۳].

[۱۵۳] زادالمعاد، (۱/۲۲۰).