(۱۱) آداب خطیب

باید خطیب بر روی منبر خطبه بخواند [۱۲۲].

باید به هنگام رفتن به روى منبر بر مأمومین سلام کند و با روی گشاده‌ و رو به آنان بایستد [۱۲۳].

باید قبل از خواندن خطبه روی منبر بنشیند.

باید ایستاده خطبه بخواند، ابن ماجه با سند خویش تخریج نموده که: از عبدالله پرسیدند که آیا پیامبر ص نشسته خطبه می‌خواند یا ایستاده؟ گفت: مگر این آیه را نخوانده‌ای که می‌فرماید: ﴿وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗا [الجمعة: ۱۱]. «و تو را ایستاده (در حالی كه خطبهء نماز جمعه می‌خوانی) به حال خود رها می‌كنند».

باید خطیب بر عصا و یا قوس(چوبی خمیده) تکیه زند [۱۲۴].

باید با صوت بلند خطبه را ارائه دهد و آنرا بزرگ و با عظمت جلوه دهد.

از جمله رهنمود پیامبر ص خواندن سوره «ق» در خطبه می‌باشد، از دختر الحارث بن النعمان (س) نقل شده که گفت: من سوره «ق» را از دهان پیامبر ص حفظ کردم، زیرا هر جمعه در خطبه آنرا می‌خواند [۱۲۵].

[۱۲۲] بخاری (۹۱۸) این حدیث را روایت کرده است، و منبر پیامبر ص کوتاه بوده و تنها سه پله داشت این را امام احمد (۱/۲۶۸) نقل کرده و ابوداود (۳۵۳) و حاکم (۱/۲۸۰) و ابن خزیمه (۳/۱۲۷) نیز آورده‌اند. [۱۲۳] این را عبدالرزاق در مصنف خود از ابن جریج و او از عطاء (۱/۱۹۲) نقل کرده‌اند. [۱۲۴] آلبانی آن را در صحیح ابوداود (۹۷۱) حسن دانسته است. [۱۲۵] مسلم (۸۷۳) وابن منذر در أوسط (۱۸۰۳) تخریج نموده است.