صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی برگزیده ای از آداب شرعی آداب مخصوص زنان هنگام حضورشان در مسجد

آداب مخصوص زنان هنگام حضورشان در مسجد

۱- نباید بگونه‌ای خود را خوشبو و آرایش کنند که منجر به فتنه و فساد شود.

۲- نباید زنان حائض و نفساء در مسجد بمانند، ولی زن مستحاضه می‌تواند وارد مسجد شود و در آن اعتکاف نماید، ولی باید مواظب باشد مسجد را کثیف نکند.

باید صف نمازشان در مسجد پشت صفوف مردان قرار گیرد، ولی اگر محل نمازشان جداگانه باشد، بهترین صف، صف اول خواهد بود.