مشخصات کتاب

برگزیده‌ای از آداب شرعی

ترجمه کتاب: (منتقی الآداب الشرعیة)
تأليف:

ماجد بن سعود آل عوشن


ترجمه:

اسحاق دبیری