پاسخ بر مراجعه‌ی (۱۱۱) و (۱۱۲):

برای تکذیب گفته‌ی او کافی است در پاسخ ما بر او در هر مراجعه‌ای از مراجعات او ـ نه همه‌ی آن‌ها دقت و نگریسته شد ـ که هر باانصافی به دوری و بُعد شیعه رافضه از اهل بیت و عدم اقتدا به آنان اقرار می‌نماید و دروغ‌های صریح یا افتراهای او در نقل‌ها یا تغییر آن‌ها کافی است تا از تمام کتاب او سلب اعتماد شود.

و هر آنکه بخواهد گذرا به مطالعه آنچه ما نقل کرده‌ایم بپردازد کافی است به چکیده‌ی الحاقی در آخر کتاب حاضر نظری افکند تا اطلاعی نسبی از محتوای دروغ‌ها و افتراهای او را بیاید.

و اگر آنچه او به شیخ الازهر نسبت داده است صحیح باشد پس چرا شیعی نگشته است؟ و همین امر در اینجا در رد ادعای دروغین او کافی است.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجعمين.