مراجعه‌ی (۱۱۰) ش:

۱- [عبدالحسین] ادعا می‌نماید که شیعه در فروع و اصول به اهل بیت اقتدا می‌نمایند، و به امام مهدی منتظر [باز هم خود] نیز اشاره می‌نماید.

۲- می‌گویند که شیعه مذهب و دیدگاهشان را با تواتر از ائمه‌ی معصوم نقل کرده‌اند.

۳- به بیان تفاوت میان اهل سنت و شیعه در موضع‌گیری هردو نسبت به ائمه‌ی خود پرداخته است.

۴- درباره‌ی مسأله تدوین علم حدیث سخن گفته و ادعا نموده که علی در قرن اول به تنهائی به این امر پرداخته و سپس یاران او راه او را ادامه دادند و به ذکر تعدادی دلایل پرداخته است.

۵- می‌گوید: که مذهب شیعه در عصر تابعین – گسترش یافته و مردم در فروع و اصول به علی‌بن حسین – زین‌العابدین – روی آورده‌اند.

۶- به ذکر تعدادی از راویان و مؤلفان شیعه در آن عصر و بعد از آن پرداخته ولیکن در میان سخن خود امام بخاری را مورد انتقاد قرار داده که از برخی ائمه‌ی اهل بیت روایت ننموده است.