مراجعه (۱۰٩) س:

- درخواست شیخ الازهر برای کشف اسانید شیعه به اهل بیت.