مراجعه (۱۰۸) ش:

۱- دوباره‌ی به ذکر نصوص ذکر شده‌ی منسوب به علی و ذکر نصوص دیگر از حسن و جعفر صادق پرداخته پس ادعا می‌نماید که قول به وصایت در عصر صحابه مطرح بوده است.

۲- مجموعه‌ای اشعار را ذکر نموده و با آن‌ها بر ذکر وصیت و ثبوت آن‌ها استدلال می‌نماید.