مراجعه (۱۰۳) س:

درخواست سلیم البشری (شیخ الازهر). از [ذکر] موارد احتجاج علیس و سایرین به وصیت.

مراجعه (۱۰۴) ش:

تعدادی از نصوص موهوم در احتجاج علی به وصیت را ارائه نموده و حال در سایر مراجعات قبلی نیز به ذکر آن‌ها پرداخته شد، و بعد از آن به ذکر سخنی منسوب به فاطمهل پرداخته است.