مراجعه (٩۸): ش:

ارائه تعدادی از موارد – موهوم – دربارۀ صحابه بدون شرح و بیان منابع آن‌ها و اشاره به مواردی دیگر در رابطه با علی و اهل بیت.