مراجعه (٩۳): س:

ذکر قصۀ جنگ مارقین با الفاظ و روایات مختلف و اشاره به حدیث جنگ علیس با خوارج.