مراجعه (٩۲): ش:

۱- نقض عذرهای منسوب به شیخ الازهر توسط عبدالحسین دربارۀ نکوهش صحابه.

۲- عبدالحسین بر این باور است که لعن در حدیث مُسند آمده و سپس به آنچه ابن ابی حدید در (شرح نهج البلاغه) بر اهل سنت ذکر کرده احتجاج نموده است.