مراجعه (٩۱): س:

۱- اعتذار و توجیه شیخ الازهر – بعد از اقرار موهوم – به آنچه دربارۀ سریۀ اسامه به صحابه نسبت داده شده است که نقض آن چندان سخت نیست.

۲- انکار ورود حدیث در مورد نفرین متخلف از سریۀ اسامه.