مراجعۀ (۸٩): س:

۱- ادعای اقرار شیخ الازهر به تقلب و دروغین بودن آن دلایل.

۲- درخواست سلیم البشری برای مواردی که در آن صحابه نصوص را تأویل نموده‌اند.