مراجعه (۸٧): س:

اشاره شیخ الازهر به اسباب درنگ نمودن صحابه در آوردن ابزار کتابت و رد دلایل آن‌ها توسط او.