مراجعه (۸۶): ش:

۱- ذکر آنچه به نام بلا و مصیبت روز پنجشنبه نام نهاده است.

۲- توجیه عبدالحسین بر سبب عدول پیامبر از آنچه آن وقت آنان را به آن امر نموده است.