مراجعه (۸۴): س:

۱- ادعای عدم تعبد صحابه به نصوص مربوط به امور سیاست و کشورداری و ذکر برخی انگیزه‌های [موهوم] صحابه از طرف عبدالحسین.

۲- ذکر آخرین دلیل او بر عوامل موجب سکوت علی در امور خلافت