مراجعه (پیشین) (۸۳): س:

سؤال سلیم البشری – شیخ الازهر – از امکان جمع میان ثبوت نص و حمل بر صحت آن.