مراجعه (۸۲) ش:

۱- تفاوت انداختن – بدون دلیل – میان حمایت خلیفه و صحت عقد خلافت او.

۲- ائمه‌ی شیعه را در حمایت حاکمان اسلامی دارای دیدگاه منحصر به فرد می‌داند.

۳- به ذکر برخی اسباب حمایت علی – با داشتن حق خلافت او – از ابوبکر پرداخته است.

۴- با تکیه بر وضعیت مسلمانان بعد از وفات پیامبر ج آن را به عنوان قرینه‌ای بر سکوت علی از حق [موهوم] خود به شمار می‌آورد.

۵- موضع‌گیری سعدبن عباده را دلیلی بر عدم انعقاد اجماع می‌داند.

۶- ادعا نموده که بسیاری از صحابه با اقناع و رضایت از حق ابوبکر با وی بیعت نکرده‌اند بلکه از ترس و تهدید با وی بیعت کرده‌اند.