مراجعه (٧۶) ش:

۱- عائشه را متهم به پیروی از هوی و آرزو نموده است.

۲- بر مسأله‌ی حسن و قبح عقلی سخن گفته و تلاش نموده بر مبنای مذهب رافضیان که از معتزله گرفته‌اند به اثبات آن بپردازد.

۳- به نقل احادیثی پرداخته است که به گمان او در مورد وفات پیامبر ج در کنار عائشه در تعارض می‌باشد.

۴- توضیح مختصر وی پیرامون تقدیم حدیث ام سلمه بر حدیث عائشه.