مراجعه‌ی (٧۵) س:

۱- تقریر– منسوب به شیخ الازهر – درباره‌ی نفی حسن و قبح عقلی

۲- طلب نصوص معارض با حدیث عائشه از جانب شیخ الازهر