مراجعه (٧۲) ش:

۱- تجاوز عبدالحسین در این مراجعه به مسأله‌ی برتری میان همسران پیامبر ج و تصریح او به اینکه خدیجه برترین آن‌هاست.

۲- زعم او به افضلیت بر سایر همسران پیامبر ج جز خدیجه.

۳- اشاره‌ای اجمالی به سبب اعراض از حدیث عائشهل.