مراجعه (٧۱) س:

شیخ الازهر [سلیم البشری] بعد از تقریر برتری عائشه بر سایر همسران در مورد علت اعراض از حدیث عائشه در نفی وصیت مزعوم توضیح می‌دهد.