مراجعه (٧۰) ش:

۱- تلاش عبدالحسین برای اثبات وصیت از مفاهیم نصوص دیگر که معنای آن‌ها را نقل کرده است .

۲- [عبدالحسین] پیروان مذاهب چهارگانه‌ی (اهل سنت) را که انکار وصیت نموده‌اند و چون با آنان در خلافت خلفای سه‌گانه قبل از علی همراه و هم نظر نیستند مورد سرزنش قرار داده است.

۳- بدون حجّت و برهان به اسقاط حجت بودن صحیح بخاری [آنچه درباره‌ی نفی وصیت است] تصریح می‌نماید.

۴- بدون دلیل ادعا می‌نمایدکه عقل و وجدان به آن وصیّت مزعوم حکم می‌نمایند.