مراجعه‌ی (۶۸): ش:

نقل مجموعه‌ای از احادیث و آثار مزعوم در وصیت؛ غالب آن تکراری و روایت جدیدی در میان آن‌ها نیست.