مراجعه (۶۵) س:

به گمان او شیخ الازهر از وی درخواست حدیث [به اصطلاح او] وراثت نموده است.