مراجعه (۶۴): ش:

۱- به گمان خویش سبب و عامل ذکر آن نصوص به شیعی برمی‌گردد و به درخواست شیخ الازهر از او و به خیال اینکه بر اهل سنت اتمام حجت نماید، اشاره می‌نماید.

۲- طعن به سلف و گذشتگان این امت و اتهام به آنان درباره‌ی پنهان کردن فضیلت اهل بیت یا به خاطر اهداف دنیوی است ویا به علت ترس از پادشاه و حاکم است، و بهانه‌ می‌تراشد که چون این روایات ساخته‌ی اهل سنت است آن را عامل و سبب عدم اخراج آن نصوص شیعی از کتب اهل سنت می‌داند.

۳- اشاره به آنچه آن را نص وراثت نام نهاده است.