مراجعه (۶۳): س:

اعتراض شیخ الازهر به عدم حجیت آن نصوص نزد اهل‌سنت زیرا اگر ثابت و معتمد می‌بودند آن را روایت می‌کردند، و از عبدالحسین می‌خواهد تا نصوص اهل سنت را روایت نماید.