مراجعه (۶۲): ش:

چهل نص از کتاب‌های شیعه نقل کرده است و آن‌ها را صحیح و متواتر می‌داند.