مراجعه (۶۱): س:

شیخ الازهر برخی نصوص را از کتاب شیعه طلب نموده است که اهل سنت از آن‌ها آگاه نیستند.