مراجعه (۶۰): س:

تلاش او برای رد امامت آینده، با کلامی مملو از نیرنگ و استناد به روایاتی بی‌اساس که نمی‌توان بر آن‌ها احتجاج نمود.