مراجعه (۵٩): س:

۱- موافقت شیخ الازهر بر اباطیلی که ذکر آن گذشت.

۲- اعتراض شیخ الازهر بر اینکه امامت مورد نظر مربوط به آینده است و مربوط به زمال حال نیست.