مراجعه ۵۸: س:

۱- به گمان وی تأویل حدیث غدیر به تولا و محبت [علی] بدون دلیل و مدرک است.

۲- با برخی مغالطه کاری و دروغ‌پردازی به رد دلیل [ما] می‌پردازد.