مراجعه (۵٧): س:

۱- تأویل معنای ولی در حدیث غدیر به (غیر متصرف)

۲- دلیل و قرینه بر آن