مراجعه (۵۶): ش:

به هشت صورت به اثبات تواتر حدیث غدیر پرداخته است.