مراجعه (۵۵): س:

اعتراض شیخ الازهر به عدم تواتر حدیث غدیر