مراجعه (۵۲): ش:

۱- ادعای باور به فضائل سابقین مهاجر و انصار

۲- عدم رضایت به مقابله به مثل

۳- تصور عدم دلالت آن نصوص بر خلافت و عدم استناد کسی به آن‌ها