مراجعه (۴٩): س:

بسم الله الرحمن الرحيم

۱- رئیس و استاد [دانشگاه] الازهر [سلیم البشیری] به چهل حدیث مذکور اقرار نموده و سه سخن از ابن عباس را در زمینۀ فضایل علیس به آن افزوده است.

۲- شیخ الازهر اعترافی می‌نماید که این فضایل مستلزم [صلاحیت] متعهدشدن خلافت نیست.