مشخصات کتاب

پاسخ‌های کوبنده به کتاب مراجعات


جلد دومتأليف:

ابومریم بن محمد اعظمی


مترجم:

اسحاق دبیری