صفحه نخست عقاید (کلام) تأملی در آیه تطهیر قاعده‌ی تغلیب در لغت عربی

قاعده‌ی تغلیب در لغت عربی

قاعده‌ی مورد نظر ما، همان قاعده‌ی تغلیب است. بنا به قاعده‌ی مذکور، جمعی از اناث که شامل حداقل یک مذکر باشد، وجوباً در حکم جمع مذکر است. به عبارت دیگر، اگر گروهی از زنان که فقط یک مرد در میانشان باشد، به من سلام کنند؛ پاسخ من به آن‌ها باید با ضمیر جمع مذکر باشد. یعنی باید در جوابشان بگوییم: علیکم السلام.