مشخصات کتاب

از اصول و قواعد اهل سنت وجماعت در عقیده




تأليف:

صالح الفوزان


مترجم:

اسحاق دبیری