صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۳۶۵- باب حرمت پوشیدن لباسی که زعفران مالی شده باشد...

۳۶۵- باب حرمت پوشیدن لباسی که زعفران مالی شده باشد

۱۷۹۸- «عَنْ أنسٍ س قال: نَهَى النبي ج أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُل». متفقٌ علیه.

۱۷۹۸- «از انس س روایت شده که فرمود:

پیامبر ج از اینکه مرد به بدنش زعفران بمالد، منع داشته است».

۱۷۹۹- «وعنْ عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو بن العاص ب قال: رأَى النبي ج عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال: «أمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا؟» قلت: أغْسِلُهُمَا؟ قال: «بلْ أحْرقْهُما».

وفي رواية، فقال: «إنَّ هذا منْ ثيَابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا»» رواه مسلم.

۱۷۹۹- «از عبد الله بن عمرو بن عاص ب روایت شده که گفت:

پیامبر ج مرا دید، در حالیکه دو لباس زرد پوشیده بودم و فرمود: آیا مادرت ترا به این امر کرده؟

جواب دادم که شستویش می‌دهم.

فرمود: بلکه آن را آتش زن.

و در روایت دیگر آمده که فرمود: این لباسها از لباس‌های کفار است، پس آن را نپوشید».