صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۲۱- باب مستحب بودن میانه روی کردن در لباس و مبادا...

۱۲۱- باب مستحب بودن میانه روی کردن در لباس و مبادا که بدون حاجت و مقصود شرعی لباسی بپوشد که او را حقیر و خوار نشان دهد

۸۰۳- «عن عمرو بن شُعْيبٍ عن أَبيه عَنْ جدِّهِ س قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ج: «إِن اللَّه يُحِبُّ أَنْ يُرى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلى عبْده»». رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسن.

۸۰۳- «از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش س روایت شده که:

رسول الله ج فرمود: خداوند دوست می‌دارد که نشانهء نعمتش را بر بنده‌اش ببیند».