کتاب الأدب

ادب: عبارت است از انجام کردار و گفتاری که پسندیده است.

حافظ بن حجر می‌گوید: که بعضی از ادب بر عمل به اخلاق پسندیده تعبیر می‌کنند، و گفته شده که آن عبارت است از ایستادگی و ثبات در برابر نیکی‌ها و گفته شده که آن عبارت است از احترام کسانی که بزرگتر و مهربانی با کسانی که کوچک‌ترند.