اهداء:

به: شهيدان هميشه جاويد

به: گلگون کفنان پيکارهای صحنه های نور

به: حماسه سازان فراتر از تاريخ

به: خونبازان سر افراز و پيشرو

به: پيشتازان دشت شرف و شهامت

به: دست آموزان پيامبر پاکی و پارسايی (حضرت محمد ج)

به: پيروان سيد الشهداء در صحنهء نبرد احد (حمزهء قهرمان س)

به: سالار شهيدان عاشورا در نبردگاه خونين کربلا (حسين بن علی ب)

به: مجاهدان کشورم (افغانستان)

به: اميد پيروزی پايدار اسلام

و سرنگونی کفر و استکبار

در همهء عصرها و نسلها

(خاموش هروی)