مشخصات کتاب

ترجمه فارسی ریاض الصالحین

مجموعۀ گرانمايه از احاديث پيامبر بزرگ اسلام ج
تأليف

امام ابی زکريا يحيی بن شرف نووی دمشقی


ترجمه و شرح:

عبد الله خاموش هروی