مشخصات کتاب

روش تربیتی اسلام
تأليف:

محمد قطب


مترجم:

سید محمد مهدی جعفری