صفحه نخست عقاید (کلام) موسیقی از دیدگاه اسلام حکم سرود و ترانه‌های اسلامی

حکم سرود و ترانه‌های اسلامی

علمای کرام در مورد ترانه‌های اسلامی شروط و ضوابطی را گذاشته‌اند که عبارت اند از:

* آلات موسیقی در آن استعمال نشود.

* به آواز زنان نباشد.

* سخنان بیهوده و نا مشروع در آن نباشد.

* دارای لحنی نباشد که شنونده را به مستی و طرب آورده و دچار فتنه گرداند.

* در سرودن و شنیدن آن افراط صورت نگیرد تا مبادا عادت مسلمان نگردد طوریکه همه اوقات خود را در آن ضایع سازد و از خواندن و شنیدن قرآن وی را دور نماید.