صفحه نخست عقاید (کلام) موسیقی از دیدگاه اسلام آنچه از موسیقی مستثنی گردیده است

آنچه از موسیقی مستثنی گردیده است

باید دانست که نزد فقها آواز خوانی حرام همانا ساز و سرود‌های است که نفس‌ها را برحرام بجـنباند و آن‌هارا بر هوا و هـوس برانگیزد مانند غزل‌های که در آن سخنان شرم‌آور مثل توصیف زنان و ذکر شراب و سایر محرمات باشد که به اتفاق علما حرام است، و گرفتن مزد در قبال آن جایز نیست. اما سرود و آوازخوانی مباح آنست که آز آنچه ذکر شد سالم باشد، بنابراین مقدار اندک آن در اوقات شادی مانند عروسی و روز عید و نیز به خاطر ایجاد نشاط بر انجام دادن اعمال دشوار بدون آلات موسیقی جایز است، طوریکه رسول اکرم ج برای ایجاد نشاط در هنگام حفر خندق پیرامون مدینه آن را تجویز کردند. اما بدعت‌هایی که امروز بعضی‌ها بنام ذکر و حلقه سماع سرودن موسیقی را پدید آورده‌اند حرام است و اسلام از آن مبرا و بیزار است. پس کوبیدن دف (دایره) در محافل نکاح و عیدها برای زنان جایز است، اما مردان در عهد رسول الله ج و بعد از آن نه دف زده‌اند و نه کف.